Algemene Voorwaarden


1. Definities

Laposta: Laposta BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72409681, BTW nummer NL859101010B01.

Klant: De natuurlijke persoon, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk rechtspersoon, alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid zoals vennootschappen onder firma, maatschappen en commanditaire vennootschappen, alsmede hun wettelijke vertegenwoordigers en rechtsopvolgers onder algemene en/of bijzondere weg ook tot stand gekomen, tussen Laposta en Klant, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Overeenkomst: Iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Laposta en Klant, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Laposta aan Klant levert, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3. Gratis account

3.1. Bij gebruikmaking van een gratis account is Klant aan Laposta geen vergoeding verschuldigd.

3.2. Klant kan het gratis account gebruiken voor maximaal 2000 (tweeduizend) actieve relaties, tot een maximum van 12.000 (twaalfduizend) e-mails per maand.

3.3. Laposta heeft het recht onderaan elke nieuwsbrief die met een gratis account wordt verstuurd, haar logo te plaatsen, alsook een zinsnede waarin aangegeven wordt dat de nieuwsbrief met Laposta verzonden is.

3.4. Klant mag maximaal 1 (één) gratis account per bedrijf aanvragen. Het is niet toegestaan voor bedrijfsonderdelen, dochterbedrijven en filialen (waaronder franchisers) meerdere gratis accounts aan te vragen.

3.5. Het gratis account kan alleen op verzoek van Klant worden omgezet in een betaald abonnement. Klant moet dit verzoek via ons programma of per mail doen.

4. Prijzen van abonnement

4.1 Alle prijzen van Laposta zijn exclusief omzetbelasting.

4.2. Klant kan het gratis account omzetten in een betaald abonnement via ons programma of via een schriftelijk verzoek. Laposta stuurt vervolgens een factuur voor het daaropvolgende abonnementsjaar.

4.3 De diensten van Laposta worden vooraf per jaar betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling is telkens bij ingang van het nieuwe abonnementsjaar verschuldigd.

4.4 Klant wordt bij de start van het eerste abonnementsjaar in een tariefgroep ingedeeld. Klant ontvangt hiervoor aan het begin van het eerste abonnementsjaar een factuur ter grootte van het bedrag dat hoort bij deze tariefgroep.

4.5 Laposta beoordeelt halverwege het eerste abonnementsjaar of het gemiddelde aantal actieve relaties van Klant in de eerste zes maanden overeenkomt met het aantal actieve relaties van de tariefgroep waarin Klant is ingedeeld. Als blijkt dat Klant vier tariefgroepen (of 500 euro) of meer hoger uitkomt, ontvangt Klant van Laposta een aanvullende factuur.

4.6 Aan het einde van het abonnementsjaar wordt vastgesteld hoeveel actieve relaties Klant daadwerkelijk gemiddeld heeft gehad. Dit gemiddelde wordt bepaald aan de hand van een 12-maands voortschrijdend gemiddelde. Wanneer Klant uitkomt in een hogere tariefgroep, betaalt hij achteraf het verschil tussen beide tariefsgroepen. Wanneer Klant achteraf uitkomt in een lagere tariefsgroep, restitueert Laposta het verschil tussen beide tariefsgroepen aan Klant.

4.7 Bij verlenging van een abonnement wordt Klant op basis van het 12-maands voortschrijdende gemiddelde van het aantal actieve relaties in de maand van verlenging in een tariefgroep ingedeeld. De facturatie geschiedt verder overeenkomstig is vermeld onder punt 4.4.

4.8 Als Klant actieve relaties binnen 30 dagen na invoering verwijdert, mag Laposta deze relaties bij de bepaling van het gemiddelde aantal actieve relaties per jaar voor 30 dagen meetellen.

4.9 Indien sprake is van een Overeenkomst met door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, is Laposta gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van één maand de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Klant niet akkoord gaat met de door Laposta kenbaar gemaakte aanpassing van de prijzen en tarieven, is Klant gerechtigd binnen 10 (tien) werkdagen de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Laposta genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

5. Prijzen van mailcredits

5.1 Alle prijzen van Laposta zijn exclusief omzetbelasting.

5.2. Klant kan via ons programma of via een schriftelijk verzoek het gratis account omzetten in een account waarmee mailcredits kunnen worden aangeschaft.

5.3 Als klant overgaat tot het aanschaffen van mailcredits is Klant geen abonnementskosten verschuldigd.

5.4 Klant kan in zijn account zelf mailcredits aanschaffen. Na aanschaf ontvangt Klant hiervoor een factuur.

5.5 Als een gratis account is omgezet naar mailcredits, dan kan deze pas vanaf minimaal een jaar na deze datum weer worden omgezet in een gratis account.

5.6 Laposta is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van één maand de geldende prijzen en tarieven voor het aanschaffen van mailcredits aan te passen.

6. Betaling

6.1 Klant zal de haar in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities, aan Laposta betalen. De betalingstermijn is 30 (dertig) dagen.

6.2 Alle aan Klant in rekening gebrachte bedragen dienen zonder korting of inhouding te worden voldaan. Klant is niet bevoegd tot verrekening, evenmin om enige betalingsverplichting jegens Laposta op te schorten.

6.3 Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Laposta, waaronder de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, kosten verband houdende met de inning van de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, alles met een minimum van 15 (vijftien) procent van het totale bedrag.

7. Beëindiging

7.1 Voor het gratis account geldt een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Laposta behoudt het recht deze overeenkomst op elk moment te beëindigen, zonder opgaaf van redenen.

7.2 Bij een betaald abonnement worden overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd na verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij een der partijen uiterlijk één (1) dag voor het verstrijken van de duur de Overeenkomst per mail, fax of brief opzegt. Laposta verstrekt Klant na opzegging altijd een bevestiging van beëindiging van de Overeenkomst.

8. Gebruik

8.1 Nieuwsbrieven mogen door Klant alleen worden verstuurd aan bestaande klanten en derden die hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Bij spammen heeft Laposta het recht het abonnement van Klant per direct te beëindigen.

8.2 De website en nieuwsbrieven van Klant bevatten geen racistische uitlatingen, illegale software, pornografisch materiaal en is geen plek voor illegale activiteiten.

8.3 Laposta heeft het recht om het gratis account van Klant direct te beëindigen als zijn nieuwsbrieven leiden tot hogere aantallen hard bounces en (spam)klachten dan gebruikelijk.

8.4 Voor de onderstaande producten en diensten kan het gebruik van Laposta worden ontzegd:
 • illegale goederen en diensten
 • erotische en/of pornografische diensten
 • escort- en datingdiensten
 • farmaceutische producten en/of diensten
 • diensten die betrekking hebben op gokken
 • multilevel-marketing
 • affiliate-marketing
 • lead-generatie
 • paid to click websites
 • handel en/of advies in aandelen
 • hypotheken en leningen
 • voedingssupplementen
8.5 Alle data van Klant (relaties, campagnes en statistieken) zijn eigendom van Klant. Data worden door Laposta niet wederverkocht en/of beschikbaar gesteld aan derden.

8.6 Bij beëindiging van Overeenkomst zorgt Laposta ervoor dat Klant tot één maand na afloop van de Overeenkomst de mogelijkheid heeft alle data uit Laposta te exporteren. Indien Klant gratis gebruik maakte van ons programma geldt deze toezegging niet.